๑๓ ก.ย. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัทสุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัทสุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท และ แอลกอฮอล์ จำนวน ๒๐ แกลอน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ