๑ ก.ย. ๖๔ คุณวรรณะ เต็มยอด รับมอบ ผัดไทย จำนวน ๑๐๐ กล่อง

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ คุณวรรณะ เต็มยอด รับมอบ ผัดไทย จำนวน ๑๐๐ กล่อง ขนมหม้อแกง จำนวน ๑๐๐ ชิ้น จาก คุณนภาพร กาญจนะวสิต และ พ.อ.สิทธิชัย - คุณวราภรณ์ คัตตะพันธุ์ มอบ น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค

พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.กัณฑภพ วรรณพัฒน์ จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท

พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. และ พ.ท.หญิงศิรินิตย์ เติมเกาะ จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
คุณคณาธิป อ่อนตา มอบ สาคูไส้หมู จำนวน ๖๐ กล่อง และ ขนมปาแนง จำนวน ๑๐ กล่อง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210901 160213
  • timeline 20210901 160215
  • timeline 20210901 160216
  • timeline 20210901 160219
  • timeline 20210901 160220
  • timeline 20210901 160223