๓๐ ก.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค จาก สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ จำนวน ๑๐๒,๐๐๐.- บาท และ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมจำนวนเงินทั้งหมด ๑๒๒,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องความดันลบ (สูติ) พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.หญิงวัชราวรรณ วีระรัตนกุล จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิงขนิษฐา ทองบุญ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท คุณพรพรรณ พูลสวัสดิ์ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท และ คุณสมเจตน์ จูพัฒนกุล จำนวน ๔,๗๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องความดันลบ (ห้องไต) พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.วรา อุตรพงศ์ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ