๒๙ ก.ค. ๖๔ รับมอบของบริจาค จาก โรงทานบุญสัมพันธ์ กู้วิกฤติมหาชน

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก โรงทานบุญสัมพันธ์ กู้วิกฤติมหาชน ร่วมกับ พระอาจารย์แดง วัดเขาลังพัฒนา และ มูลนิธิเฮงเฮงเฮง สจ.เฮง ลพบุรี คุณหยองลูกยี๋ โดยมี ข้าวกล่อง ๓๐๐กล่อง ขนม ๓๐๐กล่อง น้ำดื่ม ๓๐๐ขวด และเจลแอลกอฮอล์ คุณสมชาย อินทร์ปรางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี มอบ ข้าวกล่อง ๒๐๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนอาหารและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ พ.ท.หญิงทศพร ทักษรานุพงศ์ พ.ท.หญิงสุปราณี อุทัยวรรณ และ พ.ท.หญิงสุขุมาภรณ์ คัมภีระ รับมอบ อาหารกล่อง ๓๐๐ ชุด จากโรงทานวัดสิริจันทรนิมิตร วัดป่าเทพเนรมิตร คณะสงฆ์ จว.ลพบุรี(ธรรมยุต) ร่วมด้วยอุบาสก อุบาสิกา พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก คุณทักษอร จินดามณี โดยมี หน้ากากอนามัย จำนวน ๕ กล่อง และ๑๔๐ แพ็ค เจลแอลกอฮฮล์ ๓๐ หลอด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ ----------------------------- เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงสุปราณี อุทัยวรรณ พ.ท.หญิงนวรัตน์ บุญเผือก และ พ.ท.กิตติเทพ เอี่ยมยอด รับมอบ อาหาร จำนวน ๓๐๐ ชุด จากโรงทานวัดสิริจันทรนิมิตร วัดป่าเทพเนรมิตร คณะสงฆ์ จว.ลพบุรี (ธรรมยุต) ร่วมด้วยอุบาสก อุบาสิกา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ