๒๗ ก.ค. ๖๔ รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง จาก บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – ๑๙ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบแก้วมังกร จาก คุณจิราภา ภู่งาม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร จว.ลพบุรี เพื่อสนับสนุนผลไม้แก่บุคลากรทางแพทย์ รพ.อ.ป.ร. พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณเพ็ญนภา พูลศิริ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท คุณมนพันธ์ บูรณางกูร จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท คุณวรรณชม หน่อแก้ว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท และ พ.อ.หญิงปาริชาติ เนียมคำ จำนวน ๕๐๐.- บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.อ.หญิงวนิดา หนองบัวล่าง รับมอบของบริจาค จาก คุณนิอร สูตรสุข โดยมี ข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง ขนม และ แก้วมังกร เพื่อสนับสนุนอาหาร-ขนม และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พ.อ.หญิงนฤมล ทองโต รับมอบของบริจาค จาก คุณศิลปชัย ไพโรจน์กิจจา ดร.ธนเดช นัศธนวินท์ คุณอภิชาต ไชยปรมัตถ์ และ ดร.ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา โดยมี อาหาร จำนวน ๒๐๐ กล่อง และ ขนมไทย จำนวน ๒๐๐ กล่อง พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบสลัดโรล จาก คุณนพรัตน์ ปัญญา และครอบครัว จำนวน ๗๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนอาหาร และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ