คู่มือสำนักงานสีเขียว (Green Office) :

เกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสีเขียว :

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการจัดการประชุมสีเขียว พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบโรงพยาบาลอานันทมหิดลว่าด้วยการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ใน รพ.อ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๕๙