รับมอบ ขนมถ้วย และรับมอบเงิน

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ขนมถ้วย จำนวน ๓๐๐ กล่อง จาก พ.ต.หญิงวราภรณ์ ตรีพุฒ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ