๒๘ ต.ค. ๖๔ รับมอบ ชุด PPE จาก เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงศิริวรรณ อัญญะสิมาพันธ์ รับมอบ ชุด PPE จาก เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (ทีมเปาโลพหลโยธิน) จำนวน ๕๐ ชุด มูลค่า ๒๓,๑๔๗.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ