๒๖ ต.ค. ๖๔ รับมอบ ชุดเครื่องมือผ่าตัด SET PDA

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ รับมอบ ชุดเครื่องมือผ่าตัด SET PDA จาก มูลนิธิทุนท่านมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐.-บาท โดยมี พ.อ.ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย เป็นผู้แทนมอบ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2