๒๕ ต.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พล.อ.เกรียงไกร ไกรลาศ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
มหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน ๑๔,๙๐๐.-บาท
คุณเสรี วงศ์ทวีลาภ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
คุณพนมไพร มะคนมอญ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
คุณนฤมล พุ่มสำเภา จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
คุณวรชิต วุฒิประภา จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท
คุณกาญจรัตน์ ประภาพัฒน์ จำนวน ๔,๕๐๐.-บาท
พ.อ.หญิงพรพิมล วงศ์ชาลี จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท
พ.ต.หญิงสุนิสา พันธุระ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท
คุณยุรีวรรณ์ นาคส่องแสง จำนวน ๒,๐๐๐.-บาท
พ.อ.หญิงศศิพงษ์ อินทรถาวร จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และ
คุณสุหัทยา แก้วละเอียด จำนวน ๙๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20211025 170223
  • timeline 20211025 170224
  • timeline 20211025 170225
  • timeline 20211025 170226