๗ ก.พ. ๖๕ รับมอบเงินบริจาคฯ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพัฒนา วงศ์พรหม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นาง ศรีสอาด วัฒนถาวร คุณทัศนีย์ โพธิวัฒน์ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท คุณสมฤทัย สันติวัฒน์ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท คุณอารี สุภาณิชย์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท พ.อ.หญิงอุษา ฤทธิ์ประเสริฐ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท ยอดเดินรับบริจาคจากOPDทุกOPD ๓,๖๕๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ