๒ ก.พ. ๖๕ รับมอบเงินบริจาคฯ

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๕ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.ต.เสถียร ขะวงศ์ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท คุณรจนาวลัย ภูมิวัฒนะ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท คุณสวาท ดวงกำเนิด จำนวนเงิน ๕๐๐.-บาท คุณอารยา พวงทอง และครอบครัว จำนวนเงิน ๑๐,๗๐๐.-บาท ยอดเดินรับบริจาค จำนวนเงิน ๕,๕๖๐.-บาท ร.ท.หญิงสุภาพร อิ่มโพ รับมอบเงินบริจาค จาก ร.ต.เฉลิมชัย ทุมวงษา และครอบครัว จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ