กองอายุรกรรม

 

                โรงพยาบาลอานันทมหิดลเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภาจำนวน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ โดยมีกองอายุรกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักสูตร
กองอายุรกรรมได้มีการพัฒนาด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ ในปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มเปิดฝึกอบรมเป็นรุ่นแรก ปัจจุบันมีแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ 6 (ปี พ.ศ.2562) และจบหลักสูตรแล้วจำนวน 3 รุ่น

                กองอายุรกรรมมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ  อายุรแพทย์โรคปอด และประสาทแพทย์  เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจของการฝึกอบรม
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางอายุรกรรมที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกอบรมและปฏิบัติงานด้านอายุรศาสตร์แก่นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้าน ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ด้าน วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นบุคคลที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ใหความรู้ทางอายุรศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

อายุรศาสตร์ก้าวหน้า 
อานันทมหิดลก้าวไกล 
ใส่ใจในวิชาการ 
เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ทหาร
เพรียบพร้อมด้านจริยธรรม