**ประกาศ** โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี