พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับให้การต้อนรับคณะบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นำโดย คุณ กรรณิกา ฉ่ำผึ้ง รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล รพ.พระนารายณ์มหาราช และคณะ ที่ได้มาแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ท่านใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ๒ รพ. ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โดยมี คณะแพทย์ และพยาบาล สาขาอายุกรรม รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๑ พ.ย. ๖๒
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๙ ผลัดที่ ๒/๖๐ ผลัดที่ ๒/๖๑ และผลัดที่ ๑/๖๒ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีมอบทุนแก่บุพการีที่ทุพพลภาพ และบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. โดยมี คุณวรรณะ เต็มยอด ประธานชมรมแม่บ้าน สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร และคณะแม่บ้าน สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๒
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี คณะบริหาร ,หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. ,หน.หน่วยฝากการบังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ปงร. พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ร่วมพิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทหารพันธุ์ดีและตามรอยเท้าพ่อ ของพลทหารกองประจำการ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้นำไปเพาะปลูกเพื่อการบริโภค เป็นการลดรายจ่าย หากเหลือสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวหลังปลดประจำการ ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒
กพย.รพ.อ.ปร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง(AC.S) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลระดับพยาบาล จำนวน ๑๐๐ นาย ให้เกิดทักษะ และความชำนาญสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมี ร.อ. กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล แพทย์ผู้เชียวชาญห้องฉุกเฉิน และพ.ท.ธีปกร ผังเมืองดี อายุรแพทย์โรคหัวใจ ให้ความรู้ แก่พยาบาลที่เข้ารับการอบรม กำหนดการอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ นาย ในที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ และ ๑ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อดำเนินตามโครงการเสริมสร้างและรักษาวินัยทหาร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
  • สถิติข้อมูลทางการแพทย์
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๓/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อน้ำยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๓/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (01-11-62)

ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอว (งบเอดส์) ปพ.๑/๖๓ [13/11/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ สาย ยย. [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์เวชนิทัศน์ [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน EMS [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณ WIFI [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ [16/10/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายข้อมือผู้ป่วย [16/10/62]

 

  • **การตรวจโรคทหารกองเกิน**