พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Fat Off Challenge ลดพุง ลดโรค และร่วมออกกำลังกายตามนโยบาย ทบ. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหลังตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจโรค ศป และตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย ณ ศป. เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.และคณะ ในการตรวจเยี่ยม หน่วย ศบบ. , ศป. และตรวจเยี่ยมทีมยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. อาเซี่ยน ณ หน้า บก.ศบบ. และศป. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๐ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการค่ายทหารปลอดยุงในหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๐
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนให้กับทหารกองประจำการสังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ผลัดที่๒/๕๗ ผลัดที่ ๒/๕๘ ผลัดที่ ๒/๕๙ และผลัดที่๑/๖๐ จำนวน ๘๒ นาย โดยมี หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๐ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผว.จว.ลบ. เป็นประธาน ร่วมพิธี ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๐
พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฝท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๐ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมประชุมชมรมประธานกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอดครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๐

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg ปย.๙๔/๖๐ (22/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จีเอฟ ๑/๖๑ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ปว.๒/๖๐ (17/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Sodium rabeprazole ๒๐ mg ปย.๙๓/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Donepezil Hydrochloride ๑๐ mg EVESS ปย.๙๒/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg ปย.๙๑/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ IU Prefilled syringe ปย.๙๐/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๔,๐๐๐ IU ๑๐'s ปย.๘๙/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๓,๐๐๐ IU ๒๕'s ปย.๘๘/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ ๒ รพ.อ.ป.ร. (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Acemetacim ๙๐ mg retard capsule ที่ สย.๒๗/๖๐ (11/08/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๗/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๑/๖๐


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**