พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศบาลตำบลเขาสามยอด พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้านและคณะ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ต.เขาสามยอด พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. และคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย มี หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๐

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๐
พล.ต.ชัชวาล บรูณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๐ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย.๖๐ เพื่อดำเนินตามโครงการเสริมสร้างและรักษาวินัยทหาร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๐
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เรื่องกินอยู่อย่างไรเมื่อไตเริ่มเสื่อม" บรรยายโดย พ.อ.แดน ตันไพจิตร และทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความรู้ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๐ คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพลภาพ ของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการเชิญเข้าร่วมโครงการอาชาบำบัดและ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการ ในการดำเนินชีวิต ของครอบครัวกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในพื้นที่ จว.ลพบุรีและจว.ใกล้เคียง เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๐

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทสิ้นเปลือง เดือน พ.ย. ๖๐ จำนวน ๔๖ รายการ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทกระดาษสำนักงาน เดือน พ.ย. ๖๐ จำนวน ๒๕ รายการ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทเครื่องเขียน เดือน พ.ย. ๖๐ จำนวน ๖๖ รายการ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทกระดาษชำระและเช็ดมือ เดือน ต.ค. ๖๐ จำนวน ๒ รายการ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทถุงใส่ขยะ เดือน พ.ย. ๖๐ จำนวน ๒๕ รายการ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ต.ค. ๖๐ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิงสนับสนุน นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๐ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิง (เพิ่มเติม)สนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อน้ำมันเชื้องเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย. ๖๐ (24/11/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg ปย.๙๔/๖๐ (22/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จีเอฟ ๑/๖๑ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ปว.๒/๖๐ (17/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Sodium rabeprazole ๒๐ mg ปย.๙๓/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Donepezil Hydrochloride ๑๐ mg EVESS ปย.๙๒/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg ปย.๙๑/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ IU Prefilled syringe ปย.๙๐/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๔,๐๐๐ IU ๑๐'s ปย.๘๙/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๓,๐๐๐ IU ๒๕'s ปย.๘๘/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ ๒ รพ.อ.ป.ร. (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Acemetacim ๙๐ mg retard capsule ที่ สย.๒๗/๖๐ (11/08/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๗/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๑/๖๐


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**