เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ พ.ท.มานพ รักอยู่ ผบ.ร้อย.รถยนต์พยาบาล นำกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ ๒ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณตลาดโต้รุ่งสถานีรถไฟ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด – ๑๙ ในห้วงวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด –๑๙ โดยมีนาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และ สินค้าราคาประหยัด สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเชิงวัฒนธรรม สินค้าในโครงการ ม.๓๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.หญิง นรีรัตน์ ศรีเลณวัติ ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับกำลังที่ศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๕ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน ๒๔ คน ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญ และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ เหล่าทหารแพทย์ ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ - ๒ ณ หมวดฝึก ร้อยพล.สร.รพ.อ.ป.ร.

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถยนต์โดยสาร ขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-03-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (22-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเชิญชวนจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (18-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (15-02-64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (08-04-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง(รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-03-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-03-64)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (05-01-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๒๕/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet (ปย.๒๔/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet (ปย.๒๗/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ๖๐s (ปย.๒๖/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet (ปย.๒๗/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**