พ.อ. อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ โดยมี
พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๑
คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุตรพิเศษและครอบครัวได้เรียนรู้สังคมภายนอกและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ และสร้างโอกาสการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุตรพิเศษด้วยกันและครอบครัว และได้เชิญหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่ จว ลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก จัดบุตรพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม บุตรพิเศษ จำนวน ๒ คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่ และฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๑
คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. จัดอบรม เรื่อง “ การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบประยุกต์ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการนุ่งผ้าซิ่นผ้าไทย อันจะนำมาซึ่งคุณค่าในการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการรณรงค์นุ่งผ้าไทยตามสมัยนิยม และภาพลักษณ์ที่ดีงามด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย โดยมีชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ. อานันทมหิดล ชมรมแม่บ้านหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ พ.อ.ยุทธพล เทภาสิต ผอ.กอย.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๑
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมใจทหารไทย ไร้พุง ลดโรค เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพล รพ.อ.ป.ร.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อมุ่งสู่หน่วยทหารต้นแบบ “ไร้พุง ลดโรค” โดยมีคณะบริหาร ข้าราชการและลูกจ้างที่มีค่า BMI เกิน เข้าร่วมโครงการ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น ในส่วนของกรมแพทย์ทหารบก โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น ๒ เมื่อ ๔ ก.ย.๖๑
พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน มอบชุดนักเรียนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ห้วงอายุ ๑-๔ ปี จำนวน ๓๒ คน คนละ ๓ ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ประธานชมรมแม่บ้านศบบ. และคณะแม่บ้าน ร่วมทำบุญถวายผ้าสไบห่มองค์พระประธานและพระพุทธรูปทั้งภายในและภายนอกโบสถ์ จำนวน ๑๕ ผืน ณ วัดสันติมรรค รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ผู้ชนะราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (14/09/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (14/09/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ปย.๑๔/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ปย.๑๓/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) (22/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารโรงพยาบาลอานันทมหิดล (21/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร.(17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ที่ ปย.๑๔/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๓/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อ Pravastatin sodium ๔๐ mg ปย.๑๐/๖๑ (17/08/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๐/๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเเสกนเอกสาร
ประกาศผู้ชะนะเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย. ๑๑/๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมหลังคาดาดฟ้าคลินิกแพทย์ผสมผสาน A5 และผู้ป่วย C5
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๒/๖๑

‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง thaihealth

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**