• http://wowslider.net/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
wowslider by WOWSlider.com v8.6

   

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านและทีมงาน ของหน่วย นสศ., ส.พัน.๓๕ , ศสพ. ,พัน.ปจว., พล.รพศ.๑ ในการมาเยี่ยมชมงานในโครงการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวของกำลังพล กองทัพบกที่พิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ ของ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๓ ก.ค. ๖๐ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๐ พิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และเยี่ยมชมกิจการของชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ณ อาคารกัลยาณิวัฒนา และบริเวณบ้านพักข้าราชการของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๐
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะข้าราชการรพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ ชั้นนายเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา เจ้ากรมจเร ทบ. พร้อมด้วย พล.ต ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี หน.ชุดตรวจประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. และการบริหารกองทุน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. และการบริหารกองทุน รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๕ ส ในชุมชน ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๐ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อ ๙ มิ.ย. ๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Agomelatine ๒๕ mg ๒๘ เม็ด ปย.๕๖/๖๐ (20/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone furoate nasal spray ๒๗.๕ mcg ๑๒๐ doses ปย.๕๕/๖๐ (20/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Doxofylline ๔๐๐ mg ๑๐๐ เม็ด ปย.๕๔/๖๐ (20/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg ๓๐ เม็ด ปย.๕๓/๖๐ (20/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Rasagiline๑ mg ปย.๕๒/๖๐ (20/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Alogiptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg ปย.๕๑/๖๐(19/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Sevelamer carbonate ๘๐๐ mg ปย.๕๐/๖๐ (19/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ g ปย.๔๙/๖๐ (19/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ g ปย.๔๘/๖๐ (17/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Memantine hydrochloride solution ๑๐ mg/g x ๕๐ g ปย.๔๗/๖๐ (17/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCI ๕ mg ๒๘ เม็ด ปย.๔๖/๖๐ (17/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Desloratadine ๕ mg ๑๐๐ เม็ด ปย.๔๕/๖๐ (17/07/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Desmopressin ๐.๑ mg ๓๐ เม็ด ปย.๔๔/๖๐ (17/07/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคาปย.๒๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๗/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๓/๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล

**ด่วน!!! ขยายเวลา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่นี่**


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**