• wowslider.net
image slider by WOWSlider.com v8.6

   

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร.เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลสากล จัดโดย กพย.รพ.อ.ป.ร. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๐ พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ให้กับกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัยในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. โดยมี พ.ต.วชิร ฮามพิทักษ์ อนุศาสนาจารย์ มทบ. ๑๓ เป็นผู้ให้การอบรม เมื่อ ๑๕ พ.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร.และคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. พบกำลังพลเพื่อมอบนโยบาย รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และด้านสวัสดิการของกำลังพล พร้อมการปลูกฝังกำลังพลให้มีความรักสามัคคี ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๐ คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล รพ.อ.ป.ร.ในพื้นที่ จว.ลพบุรี พร้อมมอบของใช้และเงินสงเคราะห์เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อ วันที่ ๕ พ.ค.๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕ โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๐ คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมต้อนรับสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา นสศ. ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เมื่่อ ๔ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ น.

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา และปิดหลักสูตร นนส.เหล่าแพทย์รุ่นที่ ๒๐ (๑/๕๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๐

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการนิเทศ เชิงคลินิก ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg ที่ ปย.๑๖/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา การซื้่อ ยา Atorvastatin ๔๐ mg ที่ ปย.๑๖/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg ที่ ปย.๑๕/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา การซื้่อ ยา Sitagliptin ๑๐๐ mg ที่ ปย.๑๕/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin OCAS ๐.๔ mg ที่ ปย.๑๔/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา การซื้่อ ยา Tamsulosin OCAS ๐.๔ mgที่ ปย.๑๔/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg ที่ ปย.๑๓/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา การซื้่อ ยา Alfuzosin ๑๐ mg ที่ ปย.๑๓/๖๐ (26/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๑๒/๖๐ (23/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา การซื้่อ ยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๑๒/๖๐ (23/05/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๖/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๕/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๔/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๓/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๒/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๑/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๐/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๙/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๘/๖๐ (21/04/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สพ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปช.๒/๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล

**ด่วน!!! ขยายเวลา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่นี่**


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**