• http://wowslider.net/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
image slider by WOWSlider.com v8.6

   

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เพื่อประชุมเตรียมการดำเนินการจัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๐ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๐ โดยมีนาย ภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมี คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร.พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ สนามยิงปืน ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐
พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ ๕/๖๐ โดยมี หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. และคณาจารย์ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๖๐ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg ปย.๙๔/๖๐ (22/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จีเอฟ ๑/๖๑ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ปว.๒/๖๐ (17/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Sodium rabeprazole ๒๐ mg ปย.๙๓/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Donepezil Hydrochloride ๑๐ mg EVESS ปย.๙๒/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg ปย.๙๑/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ IU Prefilled syringe ปย.๙๐/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๔,๐๐๐ IU ๑๐'s ปย.๘๙/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๓,๐๐๐ IU ๒๕'s ปย.๘๘/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ ๒ รพ.อ.ป.ร. (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Acemetacim ๙๐ mg retard capsule ที่ สย.๒๗/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg/๑ ml Pre-filled syringe ที่ สย.๒๖/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Latanoprost ๐.๐๐๕ เปอร์เซ็นต์ eye drop ๒.๕ ml ที่ สย.๒๕/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Dorzolamide HCI ๒ เปอร์เซ็นต์ ,Timolol maleste ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ophthalmic solution ๕ ml ที่ สย.๒๔/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Salmeterol xinafoate ๕๐ mg,fluticasone propionate ๒๕๐ mcg accuhaler ๖๐ doses ที่ สย.๒๓/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Tenofovir ๓๐๐ mg tablet ที่ สย.๒๒/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Silymarin ๑๔๐ mg capsule ที่ สย.๒๑/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Amlodipine ๕ mg + Valsartan ๑๖๐ mg tablet ที่ สย.๒๐/๖๐ (11/08/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๗/๖๐


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**