พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๑ พล.ต สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๑
รพ.อ.ป.ร. กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร.(ท่านเดิม) กับ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ และบริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีเชิดชูเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ลูกจ้าง รพ.อานันทมหิดล และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๑
พ.อ. อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ โดยมี
พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๑
คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุตรพิเศษและครอบครัวได้เรียนรู้สังคมภายนอก และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ และสร้างโอกาสการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุตรพิเศษด้วยกันและครอบครัว และได้เชิญหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่ จว ลพบุรี ณ สวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่ และฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๑
คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. จัดอบรม เรื่อง “ การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบประยุกต์ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการนุ่งผ้าซิ่นผ้าไทย อันจะนำมาซึ่งคุณค่าในการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการรณรงค์นุ่งผ้าไทยตามสมัยนิยม และภาพลักษณ์ที่ดีงามด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย โดยมีชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ. อานันทมหิดล ชมรมแม่บ้านหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ พ.อ.ยุทธพล เทภาสิต ผอ.กอย.รพ.อ.ป.ร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๑

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทางห้องปฎิบัติการ ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี คอมบิด้วยวิธีอีซีแอลไอเอ ปพ.๑/๖๒ (17/10/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ปย.๑๔/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ปย.๑๓/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) (22/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารโรงพยาบาลอานันทมหิดล (21/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร.(17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ที่ ปย.๑๔/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๓/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อ Pravastatin sodium ๔๐ mg ปย.๑๐/๖๑ (17/08/61)

ผู้ชนะราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๔/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๓/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๐/๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเเสกนเอกสาร
ประกาศผู้ชะนะเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย. ๑๑/๖๑

‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง thaihealth

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**