พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล”
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา (พิธีมอบธงประจำหน่วย) ระหว่าง พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านเดิม) กับ พลตรี อำนวย เติมเกาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค
จาก คุณสมจิตร์ เทียนก้อน จำนวนเงิน ๖๐๐.-บาท
คุณสุธน – คุณสุมาลี ซื่อประเสริฐ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
คุณวิโรจน์ เพ็งนุ่ม จำนวน ๑,๕๐๐.-บาท
พ.ท.วินิต เหมือนเทศ จำนวน ๕๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันหัวใจโลก เรื่อง “โรคหัวใจกับโควิด - ๑๙” บรรยายโดย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี พล.ท.สุพัษชัย เมฆสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กำลังพลของ นขต.พบ. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ โรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดพิธีแสดงความยินดี แก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอานันทมหิดล ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
๑. พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๒. พันเอก อำนวย เติมเกาะ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
โดยมี พันเอกคิมห์ อิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานนันทมหิดล พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ พล.ต.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผบ.ศสพ. พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศสพ. และคณะ ร่วมกับ กวป.รพ.อ.ป.ร., นตร.ศสพ. และทีมสหสาขาวิชาชีพ เดินทางเยี่ยมบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๔ ราย (เยี่ยม ณ บก.ศสพ. ๑ ราย และ เยี่ยมเยียน ณ บ้านพัก ๓ ราย) และมอบเงินสงเคราะห์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ ๗๓ และตรวจยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดยมี พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผบ.หน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน่วย เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบการดำเนินงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และมอบแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้พบปะให้โอวาท แก่กำลังพลของหน่วยสายแพทย์


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง (05-09-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (26-08-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดกราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(19-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(11-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถเก็บตัวอย่าง ชีวอนามัยแบบ ๒ จุดบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-05-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (16-09-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล (04-08-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23-05-65)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน (4/2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18-07-65) | ขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการเช่า
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ [ปซ.6/65] ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (06-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ชุด | ราคากลาง | ขอบเขตของงาน (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (ปซ.๖/๖๕) (30-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (09-06-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (09-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (09-06-65)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**