พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. และหน.นขต.พบ. ข้าราชสังกัด พบ.ร่วมพิธี ณ พระราชวังพญาไท รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๐ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ และประชาชนใน จว.ลพบุรี ณ รร. พิบูลวิทยาลัย จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๐
ชักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลและรับผู้ป่วย Heat injury ตั้งแต่หน่วยฝึกทหารใหม่ คส.๔ จนถึง ห้องฉุกเฉิน รพ.อ.ป.ร. โดยจัดให้มีการซ้อมแผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยมาถึง รพ.อ.ป.ร. ตามมาตรฐาน ของ พบ. โดยมี พ.อ.หญิงนรีรัตน์ ศรีเลณวัติ ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติ เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๐ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบาย ทบ. โดยการเต้นแอโรบิก ณ ด้านหลังตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๐
พิธีเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ณ กองทันตกรรม รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๐ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคลมร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อน รพ.อ.ป.ร. จัดโดย กสวป.รพ.อ.ป.ร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการป้องกันโรคลมร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อน ระหว่างการฝึกและการรักษาพยาบาล ในส่วนของหน่วยสายแพทย์ และหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ โดยการให้ความรู้กับ ผู้ฝึก, ครูฝึก, ครูนายสิบ, ครูทหารใหม่, ผบ.หน่วยตรวจโรค, ผบ.หน่วยเสนารักษ์ และเสนารักษ์ประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะ มอบเงินสงเคราะห์แก่บุพการีทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ. สังกัด รพ.อ.ป.ร. ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร.และ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐ พิธีทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นเป็นประธานในพิธีทอดกฐินและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี ข้าราชการสังกัด พบ. และหน่วยในพื้นที่ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี ณ วัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี เมื่อ ๘ ต.ค.๖๐

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg ปย.๙๔/๖๐ (22/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จีเอฟ ๑/๖๑ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ปว.๒/๖๐ (17/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Sodium rabeprazole ๒๐ mg ปย.๙๓/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Donepezil Hydrochloride ๑๐ mg EVESS ปย.๙๒/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg ปย.๙๑/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ IU Prefilled syringe ปย.๙๐/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๔,๐๐๐ IU ๑๐'s ปย.๘๙/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๓,๐๐๐ IU ๒๕'s ปย.๘๘/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ ๒ รพ.อ.ป.ร. (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Acemetacim ๙๐ mg retard capsule ที่ สย.๒๗/๖๐ (11/08/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๗/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๑/๖๐


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**