• http://wowslider.net/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
wowslider by WOWSlider.com v8.6

   

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา เจ้ากรมจเร ทบ. พร้อมด้วย พล.ต ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี หน.ชุดตรวจประเมินผล การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. และการบริหารกองทุน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. และการบริหารกองทุน รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๕ ส ในชุมชน ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๐
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อ ๙ มิ.ย. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ “ปรับนิด ชีวิตเปลี่ยน” Change for the Better Life เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่สนใจ ได้รู้ถึงการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ณ. ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ประธานมูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี โดยมีนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบเงิน มอบสิ่งของและ ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ในชุมชนสระมโนราห์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ชุมชนสระมโนราห์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๐ พ.อ.วรวุฒิ สมิติษเฐียร รองผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธาน. ในพิธีปิดโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ HERO NO SMOKING เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การอบรมกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่มารวมแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ในเรื่องแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้กำลังพลรับทราบ กฎระเบียบ วินัยทหาร ประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร เป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมเข้ารับการรวมแถวและฟังการอบรม ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ของ รพ.อ.ป.ร. และของหน่วยใน ทบ. ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการ ทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่พิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๓๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม เลขที่ ปช.๓/๖๐ (22/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑๐ mg ที่ ปย.๒๖/๖๐ (15/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Finasteride ๕ mg ที่ ปย.๒๕/๖๐ (15/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg ที่ ปย.๒๔/๖๐ (15/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib ๔๐๐ mg ที่ ปย.๒๓/๖๐ (15/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาเช่า สป.สาย พ.ครั้งที่ ปซ.๓/๖๐ (14/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สว.๑/๑๖ (09/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Levocetirizine ๕ mg ๑๐๐ เม็ด ที่ ปย.๒๒/๖๐ (05/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg + Simvastatin ๒๐ mg ๓๐ เม็ด ที่ ปย.๒๑/๖๐ (05/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg ๒๘ เม็ด ที่ ปย.๒๐/๖๐ (05/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Deaxlansoprazole ๓๐ mg ที่ ปย.๑๙/๖๐ (05/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Alendronate sodaium ๗๐ mg + Colecalciferol ๕,๖๐๐ u ที่ ปย.๑๘/๖๐ (05/06/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Losartan Potassium ๑๐๐ mg ที่ ปย.๑๗/๖๐ (05/06/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๑๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา สซ.๙/๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล

**ด่วน!!! ขยายเวลา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่นี่**


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**