พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร.” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๑
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๘ ผลัดที่ ๒/๕๙ ผลัดที่ ๒/๖๐ และผลัดที่ ๑/๖๑ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในะพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่เข้าร่วมโครงการ “โรงพยาบาลอานันทหิดลร่วมใจ ทหารไทย ไร้พุง ลดโรค” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันลดน้ำหนักประเภทบุคคล ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๑
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รอง จก.พบ. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝึก ใน จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๑ พ.อ.สราวุฒิ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๒๓ ต.ค. ๖๑
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การเสวนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพอีกมากมาย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อานันทมหิดล และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๑

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • หมอชวนวิ่ง จว.ลพบุรี
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อน้ำยาทางห้องปฎิบัติการ ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี คอมบิด้วยวิธีอีซีแอลไอเอ ปพ.๑/๖๒ (17/10/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ปย.๑๔/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ปย.๑๓/๖๑ (24/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) (22/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารโรงพยาบาลอานันทมหิดล (21/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร.(17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU ที่ ปย.๑๔/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๓/๖๑ (17/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อ Pravastatin sodium ๔๐ mg ปย.๑๐/๖๑ (17/08/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปพ.๑/๖๒
ผู้ชนะราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๔/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๓/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๐/๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเเสกนเอกสาร
ประกาศผู้ชะนะเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ)
ผู้ชนะเสนอราคา ปย. ๑๑/๖๑

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**