• jquery slideshow
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7

   

พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๒ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี วันครบรอบ ๕๐ ปี ฮ.๖ ประจำการใน ทอ. ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูง ๒๐๓ กองบิน ๒ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๑๐” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในการนำสินค้าที่ไม่เกิดประโยชน์ภายในบ้าน มาหมุนเวียนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๒ ส.ค. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขะภาวะทางการเงิน บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ เมษพันธุ์ The money coach (โค้ชการเงิน) โดยมี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ พ.อ.หญิง เบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ ๕๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด ทบ. จำนวน ๘ รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๓ รายๆละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนยังชีพคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๑ รายๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมี คณะบริหาร พร้อมคณะแม่บ้านสาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการดูแลตนเองและการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง "ลดเสี่ยง เลี่ยงภัย โรคความดันโลหิตสูง" โดยมี พ.ต.ต่อเกียรติ ตันติวิวัฒน์ อายุแพทย์โรคหัวใจ รพ.อ.ป.ร. บรรยายให้ความรู้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้ที่สนใจ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๒

  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
  • สถิติข้อมูลทางการแพทย์
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.16-62)
| ราคากลาง | SPEC (05-09-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย พ. ที่ ปซ.๑๖/๖๒ (30-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (26-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด และสถานที่ราชการ (26-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย | ร่างขอบเขตงาน | ราคากลาง (22-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ | ร่างขอบเขตงาน | ราคากลาง (22-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (20-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (20-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (19-08-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (19-08-62)

ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ [05/09/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ [05/09/62]
ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. ระบบเเจ้งเตือนและบริหารจัดการข้อมูลอุณหภูมิสำหรับตู้เเช่ยา [05/09/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๓/๖๒ [24/07/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๕/๖๒ [23/07/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๑/๖๒ [23/07/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๐/๖๒ [23/07/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ [26/06/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ [26/06/62]

  • **UPDATE**