**ประกาศ** โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี

สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี หรือกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ที่ลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนผ่านระบบ "หมอพร้อม" โดยเลือก รพ.อานันทมหิดล ไว้แล้ว