๙ ส.ค. ๖๕ พิธีมอบเงินทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมี พ.อ หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.