๑๕ ส.ค. ๖๕ พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ ACLS ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ ส.ค.๖๕ โดยทีมวิทยากร จาก ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เป็นผู้ให้การอบรมให้กับ แพทย์ พยาบาล รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • S 33161221
 • S 33161223
 • S 33161224
 • S 33161225
 • S 33161226
 • S 33161227
 • S 33161228
 • S 33161229
 • S 33161230
 • S 33161231
 • S 33161232
 • S 33161234