๓ พ.ย. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดทีมเจ้าหน้าที่สนับสนุนในภาระกิจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดทีมเจ้าหน้าที่สนับสนุนในภาระกิจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ ตามความสมัครใจ ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒ -๑๗ ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างเกาะป้องกัน ลดความเสี่ยงของโควิด -19 และเตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนต่อไป มีจำนวนนักเรียนมารับบริการ ๑,๒๖๖ ราย ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี โดยหลังการฉีดวัคซีนได้ให้นักเรียนนั่งพักคอยสังเกตอาการตามมาตรฐาน ความปลอดภัยเรื่องวัคซีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TICF59~1
  • TI6AC1~1
  • TI4F59~1
  • TI043F~1