๒๙ พ.ย. ๖๔ รับมอบเงินบริจาคและรับมอบอาหารกล่อง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก - พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชาเสถียร จำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.-บาท และน.ส.จิรภัทร สุขศาสตร์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร. - พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร รับมอบอาหารกล่องข้าวคลุกกะปิ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ ชุด จากอาจารย์เกวลี จันทร์ทอง อุทิศให้ พ.ต.เยี่ยม จันทร์ทอง