๑๑ พ.ย. ๖๔ สง.วิชาการฯ ร่วมกับ กภก.ฯ และ กสน.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ สง.วิชาการฯ ร่วมกับ กภก.ฯ และ กสน.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ​Urology meeting in new normal 2021 บรรยายโดย พ.อ.ยุทธสาร โกศลยุทธสาร พ.อ.วัฒนา หลายวัฒนไพศาล และภญ.ศุภิสรา หนองห้าง ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI4D47~1
 • TI85F2~1
 • TIDF31~1
 • TI5F31~1
 • TI4FDD~1
 • TI2428~1
 • TIAE1C~1