1

of 2

๑๑ พ.ย. ๖๔ พิธีทอดกฐินสามัคคี รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. หน.หน่วยฝากการบังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนา และนำปัจจัยที่ได้ไปทำนุบำรุงศาสนา ยอดรวมกฐินทั้งสิ้น ๒๒๙,๔๐๔ บาท