๙ ธ.ค. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25641209 132910
 • timeline 25641209 132912
 • timeline 25641209 132914
 • timeline 25641209 132916
 • timeline 25641209 132917
 • timeline 25641209 132921
 • timeline 25641209 132922
 • timeline 25641209 132924
 • timeline 25641209 132925
 • timeline 25641209 132926
 • timeline 25641209 132927
 • timeline 25641209 132929
 • timeline 25641209 132930
 • timeline 25641209 132931
 • timeline 25641209 132932
 • timeline 25641209 132933
 • timeline 25641209 132934
 • timeline 25641209 132937
 • timeline 25641209 132939