๒๗ ธ.ค. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIF965~1
 • TI5FFC~1
 • TIB494~1
 • TI70CE~1
 • TI3AA9~1
 • TI1F31~1
 • TIB9A9~1
 • TI8570~1
 • TIFE7A~1
 • TI7E28~1
 • TICB93~1
 • TI8174~1
 • TI660C~1
 • TIBB30~1
 • TI90D7~1