๖ ต.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่สนับสนุนในภาระกิจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. จัดทีมเจ้าหน้าที่สนับสนุนในภาระกิจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ตามความสมัครใจ ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างเกาะป้องกัน ลดความเสี่ยงของโควิด-19 และเตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนต่อไป ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี โดยหลังการฉีดวัคซีนได้ให้นักเรียนนั่งพักคอยสังเกตอาการตามมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องวัคซีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จว.ลพบุรี