๑ ต.ค. ๖๔ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา(พิธีมอบธงประจำหน่วย) ระหว่าง พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านเดิม) กับ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และบริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘
 • timeline 25641001 112846
 • timeline 25641001 112858
 • timeline 25641001 112900
 • timeline 25641001 112903
 • timeline 25641001 112912
 • timeline 25641001 112916
 • timeline 25641001 112920
 • timeline 25641001 112924
 • timeline 25641001 112933
 • timeline 25641001 112938
 • timeline 25641001 112939
 • timeline 25641001 112941
 • timeline 25641001 112942
 • timeline 25641001 112945