พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
              เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้อัญเชิญอาหารและเจลแอลกอฮอล์พระราชทานมอบให้โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พลตรี ชูสิทธิ์  ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหาร  ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   ณ  ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  • timeline 25641011 153926
  • timeline 25641011 153929
  • timeline 25641011 153930
  • timeline 25641011 153931
  • timeline 25641011 153932
  • timeline 25641011 153934
  • timeline 25641011 153935
  • timeline 25641011 153937