1

of 2

๒๙ มี.ค. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.