กิจกรรมร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด- 19

ตามนโยบายรัฐบาล และกองทัพบก ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยเหลือค่าของชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด – ๑๙ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดย พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก โดยให้หน่วยงานของโรงพยาบาล รับซื้อข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% (ทุ่งคุ) จากเกษตรกร ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕๐ กระสอบ/เดือน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วย และ กำลังพลพลทหารของหน่วยงานในโรงพยาบาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในช่วงสถานการณ์ โควิด – ๑๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด – ๑๙ ในห้วงวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด –๑๙ โดยมีนาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และ สินค้าราคาประหยัด สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเชิงวัฒนธรรม สินค้าในโครงการ ม.๓๕ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บุตรที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสและบุพการี ที่ทุภพลภาพ ของกองทัพบก) นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการร่วมจำหน่าย อาทิ ขนมปังโฮมเมด สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม้กวาดทางมะพร้าว และผักปลอดสารพิษจากโครงทหารพันธุ์ดีของโรงพยาบาลอานันทมหิดล สินค้าจากร้านค้าต่างๆที่ได้รับผล ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด – ๑๙ มาจัดจำหน่ายให้กับกำลังพลของหน่วยงาน ผู้มารับบริการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพในสถานการณ์ โควิด – ๑๙ โดยสามารถใช้สิทธิ์ในสวัสดิการของรัฐบาล ( เราชนะ คนละครึ่ง ม.๓๓ เรารักกัน ) ในการใช้จ่ายสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทันตกรรมโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี