๗ - ๙ มิ.ย. ๖๔ ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันและสู้กับโควิด 19

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง -สำหรับการฉีดวัคซีนเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขโดยก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และเริ่มขั้นตอนแรกโดยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง/ซักประวัติ จากนั้นจะประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติแพ้วัคซีนชนิด ที่กําลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด การมีโรคประจําตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ การมีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดตํ่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และรับการฉีดวัคซีน โดยหลังการฉีดวัคซีนแล้วจะพักสังเกตอาการ ๓๐ นาที หากไม่มีอาการผิดปกติ สามารถรับใบนัดสำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้สแกนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”ที่จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และชี้แจงแบบบันทึกข้อมูลของผู้ฉีด โดยให้ผู้รับการฉีดวัคซีนบันทึกอาการผิดปกติหลังการฉีดวัคซีน