ประชุมมาตรการแนวทางและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบ VTC

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ น. พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานการประชุมมาตรการแนวทางและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบ VTC โดย กสวป.พบ. เพื่อชี้แนะ และทำความเข้าใจการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.