ตรวจประเมิน ให้คำปรึกษา มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โรงครัว ปี ๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้เข้าตรวจประเมิน ให้คำปรึกษา มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โรงครัวโรงพยาบาล ร้านอาหารตึกส่วนบริการ ปี ๒๕๖๔ (CFGT) โดยมี พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CUP รพ.อ.ป.ร., กวป.รพ.อ.ป.ร., ผสก.กอ.รพ.อ.ป.ร. และ ฝ่ายโภชนาการ ผพธ.กอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับชุดตรวจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย