๑๗ ก.พ. ๖๔ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติและสาธิตการอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและสาธิตการอพยพหนีไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการรับตรวจจากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2021 ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์ศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.