๑๗ ก.พ. ๖๔ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแนวทางพระราชทาน เพื่อให้การปฏิบัติของนายทหารเวรรักษาการณ์ และนายทหารพยาบาลเวร ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIFB51~1
 • TI044B~1
 • TI9D45~1
 • TIA1D4~1
 • TI076C~1
 • TI22D4~1
 • TI6CF3~1
 • TI4AA7~1