อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID-๑๙

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ น. กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้จัดอบรม “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID-๑๙ “โดยให้ความรู้คัดแยกกลุ่มเสี่ยง รณรงค์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และให้ความรู้โรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย ยึดเป้าหมายหลัก ๓ ต. “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตา” โดยวิทยากรบรรยาย พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. และ พ.อ.หญิงนุจรี ทายะนา หก.กวป.รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฐ์ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TIB813~1
  • TIE2EE~1