๒๕ ส.ค.๖๓ MORNING BRIEF

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมประชุมหารือกับ หน.ส่วนราชการในจว.ลพบุรี ( MORNING BRIEF ) เพื่อประสานข้อราชการต่างๆ สนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ จว.ลพบุรี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จว.ลพบุรี