ตรวจประเมินให้ปรึกษา มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สสจ.ลพบุรี ตรวจประเมินให้ปรึกษา มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ให้แก่โรงประกอบเลี้ยง ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25630902 113904
 • timeline 25630902 113905
 • timeline 25630902 113908
 • timeline 25630902 113910
 • timeline 25630902 113911
 • timeline 25630902 113912
 • timeline 25630902 113913
 • timeline 25630902 113915
 • timeline 25630902 113917
 • timeline 25630902 113919
 • timeline 25630902 113921
 • timeline 25630902 113924
 • timeline 25630902 113925