ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงิน

พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินจาก ชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. จำนวน 150,000.-บาท พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน จำนวน 10,000.-บาท ร้านลพบุรีนิยมกิจ จำนวน 20,000.-บาท อาจารย์สมชาย ชวนชม จำนวน 10,000.-บาท บริษัท Cannon จำนวน 10,000.-บาท ครอบครัวเดชศิริ จำนวน 4,500.-บาท กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 2,000.-บาท กองบิน2 จำนวน 2,000.-บาท พล.ต.ธนสิน สุขโข จำนวน 5,000.-บาท พล.ต.วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล จำนวน 5,000.-บาท พ.อ.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ จำนวน 5,000.-บาท พลเอก รณวิทย์ อุปถัมภ์รากร จำนวน 2,000.-บาท พ.ท.พงษ์เอก ถาวรธรรม จำนวน 1,000.-บาท พล.ต.บำรุง สายทอง จำนวน 5,000.-บาท พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จำนวน 5,000.-บาท คุณ ณัฐกฤตา วิเศษรจนา จำนวน 10,000.-บาท พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง จำนวน 5,000.-บาท พล.ท.สนิธชนก สังขจันทร์ จำนวน 4,000.-บาท กองพลรบพิเศษที่1 จำนวน 4,000.-บาท คณะสายบุญ จำนวน 10,000.-บาท คุณดำริ เฉลิมวงศ์ จำนวน 50,000.-บาท คุณสัมพันธ์ - คุณศุภลักษณ์ คำแป้น จำนวน 3,500.-บาท กองการพยาบาล จำนวน 1,000.-บาท กองเภสัชกรรม จำนวน 2,000.-บาท และคุณอนันต์ สมประสงค์ จำนวน 1,000.-บาท และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.-บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 322,600.- บาท