๔ มี.ค. ๖๓ ต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อ ๔ มี.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ตณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มาบริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรีและ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป้นการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรอคิวในด้านการรักษา ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10