๓ มี.ค. ๖๓ นนร. ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคสนาม วิชาทหารปืนใหญ่

เมื่อ ๓ มี.ค. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะบริหารกองการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อ.ป.ร. นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ผลิตโดยฝ่ายซักฟอก แผนกพลาธิการ รพ.อ.ป.ร. มอบให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๒ ที่มาดำเนินการฝึกภาคสนาม วิชาทหารปืนใหญ่ และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี พล.ต.วิสันติ สระศรีดา ผบ.ศป. เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ นนร. ที่มาทำการฝึก ณ สนามฝึก ศป.