๕ พ.ค. ๖๓ อบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ในวันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ น. พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) บรรยายโดย กสวป.พบ. ผ่านระบบ VTC ให้แก่ เจ้าหน้าที่ กวป.รพ.อ.ป.ร., นตร.ศป., นตร.ศสพ., นตร.ศบบ., นตร.ศอว.ศอพท. และ ศสช.ท.รพ.อ.ป.ร. เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับกำลังพลและครอบครัว ทบ. พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหน่วยตรวจโรคในพื้นที่ทหาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI7FF4~1
  • TI1A6D~1