เตรียมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ (COVID-19) สโมสรนายทหาร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น. กวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สสจ. ลพบุรี และหน่วยตรวจโรค ศป. ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมทั้งดำเนินการแยกกักและเฝ้าระวัง ติดตามอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ให้แก่ นายสิบนักเรียนกองหนุน เหล่า ป. จำนวน ๒๔๐ นาย ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI5A80~1
  • TI3F18~1
  • TID980~1