๒๔ ต.ค. ๖๒ ฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อดำเนินตามโครงการเสริมสร้างและรักษาวินัยทหาร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI3C6F~1
  • TID6D7~1
  • TI2E13~1
  • TI1BAD~1
  • TICED4~1
  • TIB516~1