๒ ต.ค. ๖๒ พิธีรับ - ส่งหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา(พิธีมอบธงประจำหน่วย) ระหว่าง พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านเดิม) กับ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง และหน่วยฝากการบังคับบัญชา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และบริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20