อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง(AC.S)

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ กพย.รพ.อ.ปร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง(AC.S) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลระดับพยาบาล จำนวน ๑๐๐ นาย ให้เกิดทักษะ และความชำนาญสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมี ร.อ. กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล แพทย์ผู้เชียวชาญห้องฉุกเฉิน และพ.ท.ธีปกร ผังเมืองดี อายุรแพทย์โรคหัวใจ ให้ความรู้ แก่พยาบาลที่เข้ารับการอบรม กำหนดการอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ นาย ในที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ และ ๑ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIB790~1
 • TI0348~1
 • TI9C28~1
 • TI5209~1
 • TIEC67~1
 • TI17DE~1
 • TIFB66~1
 • TI41AA~1
 • TI96DE~1
 • TIEB03~1
 • TI483C~1
 • TI8DD2~1
 • TIA84B~1
 • TIA60A~1
 • TI5317~1
 • TI7E7F~1