๓ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดโครงการ สินค้าดีมือ ๒

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๒” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในการนำสินค้าที่ไม่เกิดประโยชน์ภายในบ้าน มาหมุนเวียนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น มีการจำหน่ายหลอดไฟ LED ราคาต้นทุน เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน และข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมกุหลาบ คุณภาพดี ราคาถูก เพื่อช่วยเหลือกำลังพล ภายในงาน ผอ. รพ. อ.ป.ร. กรุณาสิ่งอุปโภคและบริโภคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่มาร่วมซื้อสินค้า จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓ ม.ค. ๖๒
  • 11 0
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55
  • 66
  • 77
  • 88
  • 99
  • 888