๒ ม.ค.๖๒ โครงการติวเข้ม ONET

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด ”โครงการติวเข้ม ONET” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี โดยทางชมรมแม่บ้านรพ. อานันทมหิดลเล็งเห็นความสำคัญการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการและครอบครัวจึงได้จัดทำ”โครงการติวเข้ม ONET ” ขึ้นมีระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๘ คน ได้รับเกียรติจาก คุณ ณัฐพร เล็กเจริญวงศ์ สมาชิกชมรมแม่บ้าน รพ. อานันทมหิดล ในการติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อศึกษาต่อ โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ง ๒-๓๑ ม.ค. ๖๒ (๑๖.๓๐- ๑๘.๓๐ น.) ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ. อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๖๒
 • timeline 25620102 235501
 • timeline 25620102 235504
 • timeline 25620102 235505
 • timeline 25620102 235507
 • timeline 25620102 235508
 • timeline 25620102 235510
 • timeline 25620102 235511
 • timeline 25620102 235512
 • timeline 25620102 235513
 • timeline 25620102 235514
 • timeline 25620102 235515
 • timeline 25620102 235518
 • timeline 25620102 235522
 • timeline 25620102 235524
 • timeline 25620102 235525
 • timeline 25620102 235526
 • timeline 25620102 235528
 • timeline 25620102 235529