๙ มิ.ย. วันอานันทมหิดล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วาง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ซึ่งมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล และผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • timeline 25620609 101746
 • timeline 25620609 101747
 • timeline 25620609 101749
 • timeline 25620609 101750
 • timeline 25620609 101751
 • timeline 25620609 101752
 • timeline 25620609 101753
 • timeline 25620609 101754
 • timeline 25620609 101755
 • timeline 25620609 101756
 • timeline 25620609 101757
 • timeline 25620609 101758
 • timeline 25620609 101759
 • timeline 25620609 101800
 • timeline 25620609 101801
 • timeline 25620609 101802
 • timeline 25620609 101803
 • timeline 25620609 101804
 • timeline 25620609 101806
 • timeline 25620609 101807