พิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๑๐” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในการนำสินค้าที่ไม่เกิดประโยชน์ภายในบ้าน มาหมุนเวียนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล ภายในงาน ผอ. รพ. อ.ป.ร. กรุณามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่มาร่วมซื้อสินค้า จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร
 • timeline 25620906 091312
 • timeline 25620906 091313
 • timeline 25620906 091314
 • timeline 25620906 091316
 • timeline 25620906 092038
 • timeline 25620906 092039
 • timeline 25620906 092039 0
 • timeline 25620906 092040
 • timeline 25620906 092041
 • timeline 25620906 092042
 • timeline 25620906 092043
 • timeline 25620906 092044
 • timeline 25620906 092045
 • timeline 25620906 092045 0
 • timeline 25620906 092046
 • timeline 25620906 092047
 • timeline 25620906 092049
 • timeline 25620906 092049 0