บรรยายพิเศษ Lunch symposium เรื่อง X - Change Program 2019

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๒ กอย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สง.วิชาการ รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายพิเศษ Lunch symposium เรื่อง " X - Change Program 2019" บรรยายโดย พ.อ.ธรนิศ จันทรารัตน์ อายุรแพทย์ รพ.รร.๖ และ พ.อ.กิจจา จำปาศรี อายุรแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร.
 • 1 0
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11